PKN
PKN Drogeham
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

 

 

 

DE LAATSTE NIEUWSBRIEF………………….

Voor u ligt de achtste en tevens laatste nieuwsbrief.
Met de uitbraak van het coronavirus een paar maanden terug, werden fysieke samenkomsten afgelast en met dat het wezen van kerk-zijn, leven in relatie met God en met elkaar ernstig ondermijnd.
Leven in verbondenheid met Hem en omzien naar elkaar, met de introductie van de 2-wekelijkse nieuwsbrief hebben we getracht iets terug te vinden van dat geen door ons als gemeente werd gemist.
Inmiddels worden maatregelen stap voor stap verruimd en mogen samenkomsten en overige activiteiten vanaf 1 juli, nog steeds op afstand van 1.5 meter van elkaar weer worden gehouden.
Momenteel wordt voor onze gemeente gewerkt aan een protocol voor het ‘ nieuwe kerkelijk normaal ’.
We houden u op de hoogte aangaande de ontwikkelingen, in het kerkblad van juli/augustus wordt u uitvoering geïnformeerd, maar ook op de website kunt u t.z.t. voor informatie terecht.

MEDITATIEF MOMENT

ALLES HEEFT ZIJN TIJD (PREDIKER 3)

Tijd is een geschenk waar we iets mee kunnen doen en waar we van kunnen genieten.
De mate waarin we zelf over onze tijd kunnen beschikken is voor iedereen verschillend.
Soms wordt onze tijd in beslag genomen door werk of taken die we op ons genomen hebben.
Daarnaast hebben we ook vrije tijd die we op onze eigen manier kunnen invullen b.v. tijd nemen voor bezinning en gebed.
Tijd om op adem te komen, tijd om weer nieuwe Geestkracht op te doen.
Tijd en aandacht geven aan God, Hij houdt ons leven in balans en geeft als wij er voor open willen staan, richting bij alles wat we doen.
En dan is elke dag een uitnodiging om goed om te gaan met de tijd die we mogen ontvangen, vandaag en de tijd die voor ons ligt.

Marinus van der Berg bracht het als volgt onder woorden:

ELKE DAG IS EEN UITNODIGING

Elke dag is een uitnodiging

om goed te zijn voor je zelf,

om je zelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging

om jezelf te oefenen

in waardering in dit leven,

in waardering in je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging

om je te verwonderen

over zoveel goeds in anderen,

over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging

om tijd te nemen voor zorg,

om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging

om intenser te leven dan nodig is,

om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging

om elkaar te bemoedigen,

om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging

om zin te geven aan dit leven.

Wie op deze uitnodiging ingaat

zal steeds meer van het leven houden,

ook al weet je dat je zult sterven.

Wie zich laat uitnodigen,

leert, ook in deze coronatijd,

over grenzen heen te zien

naar de toekomst die God heeft beloofd.

ds. Gaele Postma

UIT DE GEMEENTE

Ons medeleven blijft in deze onzekere tijd, binnen de mogelijkheden ons gegeven, in het bijzonder uitgaan naar allen die het moeilijk hebben, hoe en waar dan ook!
Terwijl ik dit schrijf vindt er versoepeling plaats in de bezoekregeling van de zorgcentra.
Maar hoe soepel zijn deze?
We zijn erg benieuwd hoe één en ander zal verlopen.
Het is voor betrokkenen en familie een zware tijd.
Tastende probeer ik in de gegeven omstandigheden mijn pastorale weg hierin te gaan.
De familie heeft zondermeer voorrang!

mevr. A.Groenveld-v/d Kuip(De Buorren 5) verblijft nog steeds in Neibertilla te Drachten.
Begin juni heb ik haar via de telefoon gesproken.
Het stemt tot dankbaarheid van haar te mogen horen dat er vorderingen worden gemaakt in het revalideren.

Nadat Klaas Dupon weer thuis was gekomen vanuit het UMCG (zie vorige nieuwsbrief) moest hij helaas weer worden opgenomen.
Op dit moment zijn de onderzoeken nog gaande naar de oorzaak van de ontstekingen.
Komende week worden daar de uitslagen van verwacht.
Zijn mem Grytsje is steeds bij hem in het ziekenhuis.

Pake en beppe Algra dragen de zorg voor kleinzoon Ryan, die ook gezondheidsproblemen heeft.
Met hem gaat het gelukkig de goede kant op.
Nagekomen bericht via Pake Rinze: Klaas is weer thuis!!
Hij kan wel een oppeppertje gebruiken, stuurt u hem een kaartje??
Bindert Japiksstrjitte 37.

mevr. Froukje de Haan-Helder(Slotstrjitte 22c) werd opgenomen in Nij Smellinghe in Drachten, maar is gelukkig weer thuis.

Ook werd daar de afgelopen week opgenomen de heer Harry Hartholt(Slotstrjitte 26a).
Van zijn dochter Catrien vernam ik nu dat ook hij inmiddels weer thuis is.

Mevr. Hinke van der Wal – Gerbrandy (Dykswâl 55) heeft, wat haar gezondheid betreft, een aantal moeilijke weken achter de rug.
Gelukkig is er nu sprake van verbetering.

WIJ GEDENKEN JAN J. DE VRIES

Op zondag 21 juni 2020 is van ons heengegaan op de leeftijd van 88 jaar ons gemeentelid

Jan J. de Vries
 

Een hartelijke groet voor u allen!
In het bijzonder de zieken en allen die zich in deze bijzondere tijd ontheemd voelen.
‘Heer, ontferm U!’

Mede namens mijn vrouw, ds. Gaele Postma

VAN DE KERKENRAAD

Erediensten in coronatijd:

Vanaf 1 juli is er wekelijks weer een online dienst, aanvangstijd 10.00 uur vanuit de Jacob Tsjerke met de voorganger/predikant volgens het rooster.
Online diensten kunnen niet door alle gemeenteleden worden gevolgd (ontbreken techniek/kennis), inzicht tot hoe lang deze situatie nog gaat duren is er niet.
Besloten wordt om met in achtneming van de RIVM maatregelen, gecoördineerd de mogelijkheid wordt geboden om fysiek in de erediensten aanwezig te zijn.

Alvorens hiertoe over te gaan, is er nu een werkgroep geformeerd.

Er moet een ‘gebruikersplan’ worden opgesteld waarin we als gemeente vastleggen hoe de maatregelen, waaraan we volgens het RIVM moeten voldoen, in onze situatie ten uitvoer moeten worden gebracht.
Ook zal er een ‘reserveringssysteem’ moeten worden gebruikt, gemeenteleden dienen tevoren aan te geven of ze de kerkdienst op zondagmorgen willen bezoeken.
Aan al deze zaken wordt momenteel druk gewerkt.
Uitgangspunt is om vanaf 12 juli de kerk weer open te stellen voor bezoekers.
Via de Toerklok zal de gemeente uitvoerig worden geïnformeerd.

Diensten juli:

Aanvangstijd diensten 10.00 uur, vanwege de aanwezige techniek zijn alle diensten in de Jacob Tsjerke.

Zondag 5 juli: dhr. J. Smit (online!!!!)

Zondag 12 juli: ds. F. de Jong (online, inkl. gemeenteleden met uitnodiging)

Zondag 19 juli: mw. A. Plantinga idem

Zondag 26juli: ds. L. de Ruiter idem

Afscheid en bevestiging ambtsdragers: In tegenstelling tot eerder genoemde datum(6 september) vindt de bevestiging en het afscheid van de ambtsdragers plaats op zondag 13 september a.s.

De kerkenraad is dankbaar u te kunnen meedelen dat voor het ambt van ouderling zich beschikbaar heeft gesteld Wia Postma-Luimstra.

Beroepingswerk: Op dit moment wordt er gewerkt aan de samenstelling van de beroepingscommissie.

Toerklok: Het kerkblad zal naast de fysieke verschijning (Toerklok in de brievenbus) in het vervolg ook online (openbaar) kunnen worden gelezen, privacy gevoelige informatie komt onder login(uitleg volgt).

Beleid: Kerkenraad, colleges en commissies worden gevraagd actief na te denken hoe ze coronaproof weer aan de slag kunnen gaan.

Binnen de grenzen van wat mag, onder Gods zegende handen, denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheiden.

Het beleidsplan van de PKN gemeente Drogeham, welke telkens voor 5 jaar wordt vastgesteld, zal door alle geledingen van een update worden voorzien.
MUTATIES Geboren:
05-06-2020: Susanna –Freyja (Sanna), dochtertje van Jan Tjoelker en Tineke Elzinga, Bindert Japiksstrjitte 8
15 -06-2020: Levi, zoontje van Anne Roy en Mirjam Visser, Gealstrjitte 16

Verhuisd:

08-06-2020: Antje Boersma-Helder, van Nijkamp 1B, Harkema naar Eringalaan 8 - K369, 9285TR, Buitenpost
30-06-2020: Rienk en Catharina Hamstra, van Lytse Wei 12 naar Warmoltsstrjitte 120, 9281 PW, Harkema

Vertrokken:

08-06-2020: Folkert de Groot, van Boskloane 30 naar Protestantse Gemeente te Harkema

Uitgeschreven:
30-06-2020: Carolien Hamstra, Lytse Wei 12

Overleden:
21-06-2020: Jan de Vries, Eringalaan 8 Buitenpost

“GEWOON” BLIJVEN GEVEN TIJDENS DE COLLECTEN IN DE KERK!
De collecte opbrengsten zijn door het wegvallen van de samenkomsten tot het minimum gereduceerd.
Om te voorkomen onbedoeld inkomsten voor goede doelen worden misgelopen, doen wij geheel anders een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u de bijdrage collectegeld éénmalig om te zetten in een gift voor één van onderstaande doelen. Van hárte aanbevolen.
Gevers en geefsters, alvast hartelijk bedankt!!!
Kerk NL73RABO0304200441
Diaconie NL36RABO0333385594
Kerk in Actie (ZWO) NL30RABO0304220906
Spaardoosjes(40 dagentijd) kunnen ook voor Kerk in Actie worden gebruikt.
 

GEVRAAGD!!! UW E-MAIL ADRES EN TELEFOONNUMMER

Als aanvulling voor de ledenadministratie met persoonlijke gegevens, verzoeken wij u vriendelijk een telefoonnummer en/of e-mail adres te verstrekken: scriba@pkndrogeham.nl

(Ook als u meent dat de gegevens wel bekend zullen zijn, voor een centrale registratie verzoeken wij u ons de informatie alsnog te verstrekken.
Bijvoorbaat hartelijk dank!).

KERKDIENST ONLINE

Op zondag 28 juni aanvang 10.00 uur, is er in de Jacob Tsjerke weer een online viering welke u live kunt volgen via: https://www.pkndrogeham.nl/kerkradio button live/archief, de liturgie vindt u elders op deze nieuwsbrief.
 

WEBSITE & COMMUNICATIE

Voor actuele informatie van onze gemeente attenderen wij u op de website van PKN Drogeham: www.pkndrogeham.nl

ONLINE VIERING IN DE JACOB TSJERKE IN DROGEHAM

ZONDAG 28 JUNI 2020, LIVE OM 10.00UUR

VOORGANGER: DS. GAELE POSTMA

ORGANIST: WILLIE DE JONG


ZWO-NIEUWS
Door de corona-crisis hebben we het 40-dagenproject nog niet juist kunnen afronden.

Het 40-dagenproject, met de doelen Binnenlands diaconaat: vakanties met aandacht en kinderen in de knel.
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst, willen we graag per 30 juni a.s. afsluiten.

Een ieder die een spaardoosje heeft, vragen we om op vrijdag 26 juni of zaterdag 27 juni het spaardoosje (doel Kinderen in de knel in India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst) te brengen/legen bij Hielkje Jagersma, De Buorren 19.

In verband met Corona maatregelen hebben we besloten de spaardoosjes van de 40-dagentijd niet per wijk op te halen, mocht het u echter niet lukken om het spaardoosje bij Hielkje te brengen dan kunt u contact opnemen met iemand van de ZWO.
Alvast bedankt! ( Spaardoosjes welke nu niet geleegd (kunnen) worden, gaan mee naar het kerst-advents project 2020).

In de maanden juli en augustus steunen we het Kerk in actie project: Help een stille coronaramp voorkomen.
Geef u bijdrage op NL30RABO0304220906 ZWO Drogeham o.v.v. Corona.

Het is de bedoeling dat de kinderen van de zendingsbusjes, na de zomervakantie weer bij u langs komen, ondertussen kunt u Diyo Nepal blijven steunen door u bijdrage te geven op NL30RABO0304220906 ZWO Drogeham o.v.v. Diyo Nepal.
Uw steun is hard nodig!

Een hartelijke groet van de ZWO commissie:

BLOEMENGROET

Zondag 14 juni : dhr. Klaas Pool, De Sânnen 17a

TOERKLOK

Met ingang van de maand juli(verschijningsdatum 8 juli) verschijnt de Toerklok weer, het betreft het dubbele nummer juli/augustus. Kopy kan worden ingeleverd tot en met woensdag 1 juli bij de redactie van de Toerklok(toerklok@pkndrogeham.nl)

terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.