PKN
PKN Drogeham
 
nieuwsbrief nieuwsbrief

HOE GEEF JE LEIDING AAN DE PLAATSELIJKE  GEMEENTE IN CORONATIJD?

Wat heeft deze tijd, deze crisis ons te zeggen? Wat is Gods stem hierin? Misschien is het helemaal niet zo verkeerd dat we het even niet weten, dat er een periode van stuurloosheid is. Nu we noodgedwongen stil gezet worden, kunnen we juist deze tijd gebruiken om ons te bezinnen. Wat is het meest noodzakelijke? Waar komt het op aan? Een oefenplaats  zijn nu overigens al de online vieringen. De lofzang en het gebed gaan door, met de nodige improvisatie en tussen alle verwarring door. Er is een tijd om rond te dobberen, en een tijd om het roer weer vast te vatten. Als kerkenraad proberen we al  biddend richting te zoeken en te geven aan onze gemeente. Hebt u een initiatief,  dan horen we dat graag!                         De Kerkenraad.

 

MEDITATIEF MOMENT:  ‘HET LEVEN GAAT DOOR’                                                                                                                                                                                                                     

Het leven gaat door: als je ‘t al niet tegen jezelf zegt, dan is er wel een ander die ermee komt. Een levensgrote waarheid, dat wel. De vraag is: maar hoe dan?

We leven nu wel in een heel bijzondere tijd. Een tijd die ons verstand ver te boven gaat.

Als pastor zou ik maar al te graag weer het pastorale pad opgaan. Even bij u en jou om het hoekje kijken en vragen: hoe gaat het? Daarvoor ben ik nu op de computer, skyp, telefoon, de post etc. aangewezen.

In het Evangelie lees ik na Pasen over Petrus en zijn vrienden.

Na alles wat er met Jezus gebeurd is moeten ook zij weer verder.

Ze verkeren b.w.v.s. in windstilte.

Petrus, het zou Petrus niet zijn, doorbreekt deze impasse en zegt: ’Ik ga vissen’.

Gaan vissen betekent terug naar het gewone leven, terug naar de orde van de dag.

Na Pasen proberen ook wij, voor zover mogelijk, weer over te gaan tot de orde van de dag.

Het is zo’n vreemde, verwarrende, onzekere tijd hoor ik alom de mensen zeggen.

Er heerst zo’n bijzondere stilte.

En toch, het leven gaat door. Voor corona-, tijdens corona- en na coronatijd.

Met Pasen in de rug zijn we op weg via Hemelvaart naar Pinksteren.

Maar is er door Pasen wat in ons leven veranderd?

Bij de discipelen van Jezus kan ik mij niet aan de indruk onttrekken , dat zij, na alles wat er met Jezus gebeurd is, in een geestelijk windstilte terecht zijn gekomen.

Geestelijke windstilte, wie kent dat niet in zijn of haar leven. Misschien nu wel meer dan ooit.

Dat gevoel, dat alle wind je uit de zeilen is genomen.

De vaart is er uit, het schip van leven en geloof dobbert maar wat rond op de levenszee.

Maar dan toch, in een wereld in de ban van een pandemie, waar vaak zo weinig valt te zien van Pasen, daar zullen we gaan beleven wat voor verandering Pasen heeft teweeg gebracht.

Het lijkt er echter op dat mensen dat steeds weer opnieuw moeten ontdekken.

Dat hun de ogen van het geloof daarvoor steeds weer opnieuw geopend moeten worden.

Zien ……..soms ……even, zodat het vaak alleen maar smeulende pitje van het geloofsleven weer kan aanwakkeren tot de vlam van het geloof. Pasen loopt immers via Hemelvaart uit in Pinksteren, als de Geest des Heren een nieuw begin maakt.

Soms gebeurt het. Dan krijgt een mens een teken van de overkant, b.v. in een woord, in een gebaar van iemand die je pad kruist.

En je ogen worden geopend, gelijk de ogen van die mannen op weg naar Emmaus, toen die voor hen Onbekende het brood met hen brak en hun de schellen van de ogen vielen.

Iets dergelijks gebeurde daar aan de oever van het meer van Tiberias. Na een vergeefse nacht van vissen, treedt daar in het onzekere licht van de nieuwe morgen een Onbekende op de oever van het meer. Een Onbekende die vraagt om iets te eten en die op het ontkennende antwoord van de discipelen (ze hebben immers de hele nacht gevist en niets gevangen)  hen de raad geeft het net eens aan de andere zij, de rechterzij, uit te werpen.  De rechterzij, dat is in de geheimtaal van de Bijbel de goede kant, de kant van God.  Maar deze kant gaat tegen alle menselijke vanzelfsprekend in.

                ‘Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden’.

Tegen alle menselijke vanzelfsprekendheid in lopen de netten vol.

Wie is toch die vreemdeling daar op de oever van het meer?

Er moet nog het een en ander gebeuren voor de discipelen in die verre gestalte daar in het onzekere morgenlicht de Opgestane Heer gaan zien. Hem, die hun tegenbeeld is.

Is het eigenlijke in dit leven niet dat het komt van de overkant, van God?

Als je door Gods genade met nieuwe ogen leert kijken. Als je in dankbaarheid leert het leven als een geschenk te aanvaarden. Hoe dan ook. Als je meer en meer leeft niet van wat je zelf hebt gemaakt, maar van wat je van de andere oever is bereid. Laten wij maaltijd houden, zei Jezus.

Dan breekt de werkelijkheid door. We zien niet langer in raadselen, maar van aangezicht tot aangezicht. Het is de Heer! Geloof dat doorgaans boordevol vragen zit is nu aanschouwen geworden. De eerste dingen zijn voorbijgegaan. Brood en vis. Vrucht van de aarde en vrucht van de zee. Tekenen van Jezus zelf. Het brood, teken van Zijn offer voor ons.

De vis het schuilteken in de vroegchristelijke kerk voor de naam Jezus. En de letters van het Griekse woord voor vis (Ichtus) vormen de beginletters van een kleine geloofsbelijdenis:

                                          Jezus Christus,Gods Zoon, Redder.

Eens zal Hij komen aan de oever van de tijd om met ons de maaltijd te houden van de eeuwige vreugde.

                                                                                         ds. Gaele Postma

UIT DE GEMEENTE

Ons medeleven gaat in deze onzekere tijd in het bijzonder uit naar allen die het moeilijk hebben, hoe en waar dan ook! Mij bereikte het bericht dat mevr. A.Groenveld-v/d Kuip, De Buorren 5, vanwege een herseninfarct, is opgenomen in Nij Smellinghe in Drachten. Vandaar ging zij op maandag 4 mei naar de zorginstelling Bertilla, kamer 3(Burg.Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten) voor revalidatie. Met mevr. T Hoeksma-Postmus in het Suyderhuys in Surhuisterveen gaat het gelukkig weer een stuk beter. Ze loopt inmiddels alweer achter de rollator en is zeer dankbaar voor de goede zorg die zij mag ondervinden in het Suyderhuys. De fam. Ipema van de Boskloane 46 heeft hun intrek genomen op het adres Ike Bourren 13. We wensen ze daar een gezegende tijd toe!

Zelf ben ik inmiddels weer thuis na een kort verblijf in het UMCG voor een behandeling aan mijn slokdarm. Helaas bleek het niet verantwoord daar operatief nog iets aan te doen. Een toch wel teleurstellende mededeling bij monde van de chirurg toen ik uit de narcose ontwaakte. We gaan in vertrouwen verder! Hartelijk dank aan allen in De Ham die hun medeleven middels een kaart of anderszins aan ons hebben betoond. Dat doet een mens goed. Ook een dominee!

Bij het gereedmaken van de copy voor de Nieuwsbrief ontving ik bericht van het overlijden van Jacoba Janke (Koosje) Bonnema- van der Werff op 3 mei 2020. Zij is ruim 84 jaar geworden. Sinds kort verbleef zij in Berchhiem in Burgum. Het afscheid is in besloten kring op vrijdag 8 mei a.s. om 13.30 uur in de Jacob Tsjerke waarna de begrafenis zal plaatsvinden op Bouwekleaster. De afscheidsdienst is te volgen via de website van de PKN gemeente Drogeham https://www.pkndrogeham.nl/kerkradio: button live/archief.

Als de post goed werk heeft verricht is  er op zo’n 50 adressen in Drogeham een ‘Zonnewende’ in de bus gekomen. Het is de Lentegroet! Uit deze Lentegroet geef ik hier het volgende mee:                     

IK BID VOOR JOU

                    Vier kleine  woordjes, maar ……wat wordt er veel gezegd.

                     Al je verdriet ,je pijn, je moeite, wordt voor Gods troon terneer gelegd.

             Zolang er mensen voor je bidden sta je in je leven niet alleen.

                Zij bouwen  met gevouwen handen een muur beschermend om je heen  (bron onbekend)

Een hartelijke groet voor allen, mede namens mijn vrouw!                                 ds. Gaele Postma

 

VAN DE KERKENRAAD

Vanaf 15 maart zijn al onze kerkelijke activiteiten stop gezet en is er uitsluitend online vergaderd. Coronacrisis is nog niet ten einde, planning voor de korte en langere termijn is noodzakelijk, bijgaand hetgeen aan de orde kwam.

Nieuwsbrief: De twee-wekelijkse nieuwsbrief blijft voorlopig als communicatie middel gehandhaafd, nog steeds zijn er ontwikkelingen aangaande corona en blijven we in afwachting van kaders die door de overheid t.a.v. kerkelijk leven worden gesteld.

Collecten: Via overschrijving ontvangen we regelmatig een bijdrage voor kerk, diaconie of kerk in actie, bedankt hiervoor! Fijn dat betrokkenheid ook op deze manier wordt getoond.

Online vieringen: Tot nader orde zal er twee wekelijks een online viering van uit de Jacob Tsjerke worden uitgezonden, deze maand is dat op zondag 17 en 31 mei(pinksteren), voorganger in beide diensten is ds. G. Postma. Tussen de overheid en de Protestantse kerk vinden er regelmatig gesprekken plaats over kerk- zijn in een ander halve meter samenleving. Over de mogelijke risico`s van gemeentezang en de omgang met de sacramenten Heilige doop en Avondmaal. Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid/hygiëne als vanuit theologisch oogpunt.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers stond gepland op zondag 17 mei, maar vanwege corona wordt dit vooreerst uitgesteld tot zondag 6 september. Naast Sjoerd en Aukje Pultrum, die in het ambt van jeugdouderling worden bevestigd, zijn we ontzettend dankbaar dat voor het ambt van diaken zich beschikbaar heeft gesteld Alie van der Vegt-Funcke, ook zij zal op 6 september worden bevestigd.

Pastoraat: Het onderlinge pastoraat is voorlopig uitgesteld, contacten zijn zoveel mogelijk telefonisch. We roepen elkaar op alert te zijn op ouderen, kwetsbare en eenzame mensen, dat we mogelijk iets vaker bellen of eens een kaartje te sturen. Zie ook de bellijst elders op deze nieuwsbrief!!

Beroepingswerk: Tot 18 april kon er op de vacature van een predikant (70%) voor de gemeente Drogeham worden gereageerd. Geheel coronaproof gaat het beroepingswerk ook door.

Diversen: De ontmoeting met de classispredikant ds. Beekman is tot nader bericht uitgesteld.

Voor het bijwonen van de afscheidsdienst van ds. Terpstra uit de gemeente Urk en de intrededienst in de gemeente van Bunschoten-Spakenburg heeft de scriba ons afgemeld.

Gevraagd, uw telefoonnummer en/of e-mailadres!

In deze tijden van afstand houden en elkaar niet kunnen ontmoeten, wordt er gezocht naar mogelijkheden om dat op een andere manier te realiseren. De kerkenraad heeft zich deze vraag ook gesteld en zo is er op dat niveau al een tijdje levendig digitaal verkeer zich aan het ontwikkelen. Via b.v. apps en mails kunnen we vrij slagvaardig met elkaar als kerkenraadsleden communiceren.

Ons bezinnend op een goede en snelle wijze van informatievoorziening, die ook nog eens kostenbesparend is, hebben we ons ten doel gesteld om onderling meer met telefoon en mail te communiceren.  Met inachtneming van de regels AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zouden wij u willen vragen uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven. Deze gegevens zullen dus alleen worden gebruikt voor eigen kerkelijk verkeer.

U kunt dit doen door deze gegevens vóór 1 juni a.s. te mailen naar scriba@pkndrogeham.nl

Voor ieders medewerking alvast onze hartelijke dank!  De kerkenraad

 

“GEWOON” BLIJVEN GEVEN TIJDENS DE COLLECTEN IN DE KERK!

De collecte opbrengsten zijn door het wegvallen van de samenkomsten tot het minimum gereduceerd. Om te voorkomen onbedoeld inkomsten voor goede doelen worden misgelopen, doen wij geheel

anders een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u de bijdrage collectegeld éénmalig om te zetten in een gift voor één van onderstaande doelen. Van hárte aanbevolen. Gevers en geefsters, alvast hartelijk bedankt!!!

Kerk  NL73RABO0304200441

Diaconie NL36RABO0333385594

Kerk in Actie (ZWO) NL30RABO0304220906

Spaardoosjes(40 dagentijd) kunnen ook voor Kerk in Actie worden gebruikt.

 

KERKDIENST ONLINE

Op zondag 17 mei aanvang 10.00 uur, is er in de Jacob Tsjerke weer een online viering welke u live kunt volgen via: https://www.pkndrogeham.nl/kerkradio button live/archief, de liturgie vindt u elders op deze nieuwsbrief. 

 

             Online viering(6e zondag van pasen ‘ROGATE= Bidt) in de Jacob Tsjerke in Drogeham

        Zondag 17 mei 2020, Live om 10.00uur

      Voorganger: ds. Gaele Postma

MUZIKALE FRUITMAND

Op maandag 11 mei van 17.00 tot 21.00 uur kunt u voorlopig voor de laatste keer dit seizoen luisteren naar het muziekprogramma van de muzikale fruitmand. Samenstelling en presentatie zijn in handen van Jelle Smid. Verzoekjes en reacties zijn welkom. (janniesmid2011@gmail.com of tel. 332281).

 

KOPY

In de week van 18 t/m 22 mei komt de 6e nieuwsbrief uit. Kopy kan worden ingeleverd tot en met

Zondag 17 mei via de scribamail: scriba@pkndrogeham.nl

 

WEBSITE & COMMUNICATIE

Voor actuele informatie van onze  gemeente attenderen wij u op de website van PKN Drogeham: www.pkndrogeham.nl

 

OUD PAPIER INZAMELING JEUGDWERK FAITH    

Helaas……………………                                                        
Als jeugdwerk PKN Drogeham hebben wij al jaren lang een spaarpotje voor onze activiteiten. Dit spaarpotje komt tot stand door opbrengsten van bijeen gebracht oud papier. Dit oud papier wordt door u altijd trouw gebracht naar onze container, en door onze vrijwilligers netjes opgestapeld. Echter, de kiloprijs van oud papier is gedaald naar 4 cent per kilo, en wij zijn tegenwoordig

€ 100,00 verschuldigd per lediging van de container (voorheen was het omwisselen van de container gratis).

Dit betekent concreet dat de kosten momenteel hoger zijn dan de opbrengsten van het oud papier. Van alle kanten hebben we bekeken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, maar op dit moment komen we hier niet uit.

Dit heeft ons, met pijn in het hart, doen besluiten om per 1 juli 2020 te stoppen met  “inzamelen” van oud papier via de container.

We willen u bedanken voor al die jaren dat u uw oud papier heeft ingeleverd bij de container voor het jeugdwerk van PKN Drogeham. Tot 1 juli staat de container nog op de vaste plek.

Namens Oud Papier Commissie,  Henk Oedzes en Thom Krol


ZOEK DE OPLOSSING!

De 1e letter van elk antwoord in volgorde van vraag 1 t/m 45 vormen samen een tekst uit het evangelie van Matheus(28:20). Het antwoord op de vraag vindt u in de tekst uit de Bijbel (NBG 51) die erbij staat vermeld. Heel veel success!!

 

1. Met welke naam maakt God zich aan het volk Israel bekend? (Exodus 3: 13-15)          

2. Wie is volgens de bijbel de 1e moordenaar (Gen.4:8)          

3. Hoe heet de man met wie Ruth trouwt, na haar terugkeer uit Moab(Ruth 4: 9-10)

4. Hoe heet de profeet die op de berg Karmel de profeten van Baal uitdaagt(1 Kon.18: 16-24)

5.Hoe heet de koning aan wie Daniel uitleg geeft van zijn droom(Daniel 2:26-28)

6. Welke aartsvader is volgens de bijbel de oudste mens allertijden(Gen. 5:25)

7. Hoe heet de tweelingbroer van Jacob(Gen. 25:24-26)

8. Hoeveel zonen heeft Jacob en telt het volk Israel aan stammen?(Gen. 35:22)              

9.Wiens vrouw, een soldaat, maakt David zwanger als deze op veldtocht is(2 Sam. 11:3-5)

10.Eén van de zonen van koning David (2 Sam. 13:1)

11.Hoe heet de schoonvader van Jacob(Gen. 29:28)

12.Hoe heet de schoonzus van Jacob, de zus van zijn vrouw Rachel (Gen.29:16)

13.Hoe heet de man van Naomi (Ruth 1: 2)              

14.Een vrouwelijke rechter, tevens profetes over Israel(Rechters 4:4)

15.Wie is de schrijver van psalm 74 (Psalm74)

16.Hij verslaat de midjanieten met een leger van 300 soldaten(Rechters 7: 1-22)

17.Profeet die een bijl uit het water omhoog haalt door er een twijg in te gooien(2 Kon.6:6)

18. Profeet die David de boodschap brengt, hij geen tempel voor God mag bouwen(2 Sam.7:1-13)

19.Hoe noemen we de leefregels van God voor zijn volk, die staan opgeschreven in Exodus 20?

20.Schoondochter van Naomi, die toch besluit om in Moab te blijven (Ruth 1: 12-16)

21. Apostel die niet geloofde in Jezus opstanding, tot hij de vinger in de wond had gelegd(Joh.20:24)          

22.Hoe heet de verbondskist welke een plaats kreeg in het Heilige der Heiligen(Exodus 25:16)

23.Gemeente van Korinte is verdeeld, de een is van Paulus en een ander deel voor…..(1 Kor.3:4)

24.Hoe heet de plaats waar de jonge Jezus opgroeit (Luc. 2 : 39-40)

25Welke aanklacht bevestigen de soldaten boven Jezus zijn hoofd aan het kruis(Math. 27: 37)

26.Paulus zit in de gevangenis, wat is de naam van zijn medegevangene(Fil.23)

27.Hoeveel stenen heeft David in zijn herderstas (1 Sam. 17-40)

28.Wat giet de vrouw over het hoofd van Jezus(Math. 26: 7)

29.Hij was dood en wordt door Jezus weer tot leven gewekt(Joh. 11:43-44)

30.Eén van de 7 gemeenten, de 1e gemeente die in Openbaring wordt genoemd(Openb.2:1)

31. Hoe zal de zoon heten die door de zwangere maagd wordt gebaard (Math. 1: 23)

32.Wie bouwde in opdracht van God een boot(ark) waardoor zijn leven wordt gered(Gen.6: 9-14)

33.Door wie wordt Jezus in de woestijn op de proef gesteld(Luc. 4:2)

34.Hoe heet de zoon die Abram verwekt bij Hagar? (Gen.16:15)

35.Naar welke stad wordt Jona door God gestuurd(Jona 1:2)

36.Jezus onderwijst de mensen over het koninkrijk van God, door het vertellen van? (Marc. 4:2)

37.Met welke munten werd in de tijd van Jezus betaald (Joh. 6:7)

38.Job ondergaat lijden, 4 vrienden weten waarom hij lijdt, wie is de 1e die tot Job spreekt(Job 4:1)

39.Hoe heet de oudste zoon van de bijbelse aartsvader Jacob (Gen. 29:32)

40.Koningin die de koning ongehoorzaam is als ze wordt uitgenodigd op zijn feest(Esther 1:9-12)

41.Een nakomeling van Jozef, die het grondgebied van Jozef in bezit krijgt (Jozua 16: 4)

42.Hoe heet de vrouw van Isaak, de zoon van Abraham(Gen. 25: 19-20)

43.In het oosten legt God een tuin aan, hoe heet dat gebied?(Gen. 2:8)

44.Hoe heet de tolenaar die door Jezus uitgenodigd wordt hem te volgen (Luc.5:28)

45.Een dochter van Jacob en Lea (Gen. 34:1)

terug
 
 

Online Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10:00
meer details

Online Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.