PKN
PKN Drogeham
 
over ons over ons


PKN gemeente Drogeham.
Inleiding 

 • Geschiedenis
 • Samenstelling van de gemeente
 • Eredienst
 • Vorming en toerusting
 • Pastoraat
 • Diaconie
 • Kerkenraad
 • Jeugdwerk
 • Ouderling kerkrentmeesters
 • Communicatie

Geschiedenis

In 1835 heeft de afscheiding plaats gevonden. 
In 2010 zijn de Hervormde en Gereformeerde gemeente weer samen gegaan en gefuseerd tot de PKN van Drogeham. 

Samenstelling van de gemeente 

264belijdende leden.
282 doop leden.
162 overige leden.
In totaal 708 leden op 1 juni 2021.

Eredienst

In Drogeham is er iedere zondag een dienst in de ochtend om 9.30 uur in de Jacob-Tsjerke. Er is geen middagdienst.
Maar de jeugddiensten worden gehouden op de zondagmiddag of -avond.
Tijdens de kerkdiensten is er kindernevendienst en oppasdienst.
In de zomervakantie houden we de erediensten in de Walburga-Tsjerke, net als de diensten met bid- en dankstond. Aansluitend aan deze beide diensten vindt de gemeenteavond plaats in de Fakkel.
Voor het invullen van een predikant voor onze erediensten hebben we een preekvoorziener en het kosterschap gaat volgens een vastgesteld rooster.
Ook  is er kerkradio en is de kerkdienst rechtstreeks via livestream te volgen, dit is voor iedereen toegankelijk via de livestream.


Vorming en toerusting

Naast de wekelijkse erediensten is het goed om elkaar als gemeente ook doordeweeks te ontmoeten en zo opgebouwd te worden in het geloof. Hiervoor zijn een aantal gelegenheden:
 
 • Bijbelstudiegroep. Onder leiding van de predikant (in de vacante periode door de consulent/samenwerkingsverband) worden regelmatig bijbelstudie-avonden georganiseerd. Doel: uitleg,  verdieping en achtergrond informatie.
 • In de week van het gebed worden in samenwerking met andere plaatselijke kerkgenootschappen gebedssamenkomsten gehouden.
 • In de week voor Pasen wordt meegewerkt aan het paasproject, gemeenteleden organiseren activiteiten die de gemeente bewust maken van het lijden van Jezus en hen voorbereidt op het paasfeest
 • Eénmaal per jaar organiseert de wijkouderling een groot-huisbezoek
 • Voor de jeugd is er clubwerk.

Pastoraat

De pastorale zorg speelt een belangrijke rol binnen onze gemeente. Van de
predikant wordt hierin een spilfunctie verwacht. Ieder die dit nodig heeft wordt door hem/haar bezocht.
De predikant wordt hierin bijgestaan door ouderlingen.
Regelmatig vindt pastoraal beraad plaats.

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente, ze kent een Grote- en een Kleine kerkenraad. De Grote Kerkenraad(GKR) wordt gevormd door de leden van het college van ouderlingen (sectie-  en jeugdouderlingen), het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en de predikant.
Daarnaast kent de kerkenraad nog een aantal ouderenouderlingen (ouderlingen speciale opdracht) welke wel bevestigd zijn in het ambt, maar niet gebonden zijn de kerkenraadsvergaderingen te bezoeken.
De Kleine Kerkenraad (KKR) , gekenmerkt als het algemeen bestuur, houdt zich met name bezig met beleidszaken, beroepingswerk, vaststellen van begrotingen/jaarrekeningen en verkiezing ambtsdragers. In de vergadering komen de notulen van zowel colleges als commissies via een agendapunt aan de orde.
Onder verantwoording en taken van de kerkenraad vallen tevens het onderhouden van contacten en aansturen van de beamer commissie. Ook de uitgave en inhoud van Toerklok (kerkblad)  en website vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Ouderling-kerkrentmeesters

Inhoud en doelstelling:
Het College van Kerkrentmeesters beheert de bezittingen en behartigt de financiële  belangen van de gemeente. Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken. Het werk van de kerkrentmeesters staat primair ten dienste van het houden van erediensten voor zowel op korte als op lange termijn.

De volgende personen/teams vallen onder de verantwoordelijkheid van het college:
 • Kosters
 • Beheerders gebouwen
 • Beheerder begraafplaats
 • Organisten
 • Predikant (alleen betreffende het arbeidscontract).

Diaconie

Inhoud en doelstelling:
Doel van het diaconaat: “helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen , kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus”.
De diakenen verlenen hoofdzakelijk hulp in eigen omgeving (diaconie) en  elders in de wereld aan mensen die in financiële of maatschappelijke nood verkeren (ZWO). Zij zoeken en beheren hiervoor de middelen die hierbij moeten worden gebruikt. 

In de kerkorde staat duidelijk omschreven wat de taken van het college van diakenen zijn.
Deze taken zijn onder andere:
 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting,  de diaconale jaarrekening en het collecterooster (i.s.m. kerkrentmeesters);
 • het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente.

Praktisch:
 • tijdens erediensten: hulp bij avondmaalsdiensten, inzameling van de gaven, afvaardiging rouw- en trouwdiensten., organisatie kerkradio en bloemen kerkdienst.
 • diaconale activiteiten: armoede en individuele noodhulp, organiseren kerk- en ziekenvervoer.
 • diaconale activiteiten in de samenleving: o.a. inzameling t.b.v. voedselbank.

De ZWO commissie opereert tot op heden als zelfstandige commissie en richt zich met name op het verwerven van gelden voor projecten (met name via Kerk in Actie) buiten Nederland.  Spaardoosjes en zendingsbusjes zijn hiervoor een belangrijk instrument. Samen met de diaconie worden het 40-dagenproject en de kerstcampagne in de gemeente gepromoot.

Jeugdwerk

Inhoud en doelstelling:
Het jeugdwerk, optredend onder de naam “jeugdwerk Faith” en “Little Faith” is bedoeld voor jongeren van 0 – 23 jaar.  Ze wil bereiken dat jongeren nieuwsgierig worden naar God door de Here Jezus te leren kennen. Ze wil dit realiseren door een plezierige, veilige sfeer te bieden en daarnaast op een creatieve manier jongeren kennis te laten maken met het geloof .

Visie:
Wij zijn samen gemeente. We voelen ons verbonden met elkaar en kijken naar elkaar om. Iedereen doet er toe. Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van onze gemeente.

Opbouw jeugdwerk Faith:
Jeugdwerk Faith heeft een eigen bestuur wat verantwoordelijk is voor het jeugdwerk. De voorzitter/jeugdouderling heeft zitting in de kleine kerkenraad.
Het jeugdwerk is onderverdeeld in Little Faith (kindernevendienst) , clubs en kinderoppas.

Vaste werkpunten van het bestuur  zijn (in willekeurige volgorde):
 • Het (laten) organiseren van een aantal jeugddiensten.
 • Het mede zorg dragen voor het goed draaien van de clubs.
 • Het zoeken naar nieuwe leiding voor die clubs.
 • Het werven van geldmiddelen om activiteiten te kunnen organiseren.
 • Terugkoppeling gegevens naar de kerkenraad en vice versa.
 • Contacten onderhouden met school, leiding kindernevendiensten , leiding clubs en leiding kinderoppas.
 • Samen met de clubleiding verschillende activiteiten organiseren voor de jeugd
 • Verantwoordelijkheid voor de financiën van het jeugdwerk.


Huidige vormgeving jeugdwerk:
 • Kinderoppas 0 – 4 jarigen.
 • Kindernevendienst 4 – 10 jarigen.
 • Clubs 12 – ca. 18 jarigen.

 
 Communicatie

De PKN  gemeente Drogeham communiceert met haar leden op de volgende wijze:
 • Afkondiging kerkdiensten:
De wekelijkse erediensten worden kenbaar gemaakt via kerkblad (Toerklok) , de website en dorpskrant Brinkpraat. Jeugddiensten ook via facebook.
 
 • Mededelingen eredienst:
Voorafgaand aan de eredienst wordt de gemeente naast zaken die de dienst
van dat moment betreffen ook zoveel mogelijk geïnformeerd over de
kerkelijke agenda. Waar mogelijk worden hiervoor media als een beamer
gebruikt.
terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Walburga-Tsjerke
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:30
meer details

Dienst in de Walburga-Tsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11:00
meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.