PKN
PKN Drogeham
 
Protestantse gemeente Drogeham                                  2016 - 2020 Protestantse gemeente Drogeham                                  2016 - 2020
Inhoud
 
 1.         Algemeen
 2.         Visie/Missie
 3.         Kerkenraad
 4.         Pastoraat en erediensten
 5.         Ouderlingen
 6.         Diaconie
 7.         Ouderling kerkrentmeesters
 8.         Jeugdwerk
 9.         ZWO

Inleiding:
In het kalenderjaar 2010 is er door de toenmalige kerkenraad een beleidsplan opgesteld voor de periode 2010-2015.
Dit beleidsplan is bedoeld om de kern van het beleid van de gemeente te beschrijven.
Voor de komende periode van 2016 – 2020 is dit beleidsplan herschreven en aangepast.  
Dit beleidsplan is gemaakt om er aan bij te dragen dat er in de komende 5 jaar samen met de gemeenteleden kan worden gewerkt aan de opbouw van onze gemeente.
Het beleidsplan zal elk jaar worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld of aangevuld.


1 . Algemeen 
Drogeham is één van de dorpskernen van de gemeente Achtkarspelen en is prachtig gelegen in de Friese Wouden.
De gemeente Achtkarspelen wordt gekenmerkt door rust, ruimte en weilanden omringd door boomwallen.
De bevolking van Drogeham is overwegend van christelijke signatuur.
In het dorp zijn drie kerkgenootschappen, die elk hun eigen kerkgebouwen beheren, te weten de Christelijk Gereformeerde gemeente, de Vrijgemaakt Gereformeerde gemeente (regiokerken) en de Protestantse gemeente Drogeham ( PKN kerk).

Laatstgenoemde gemeente is in 2010 ontstaan door een samengaan van de Nederlands Hervormde- en de Gereformeerd Synodale gemeente van Drogeham.
De gemeente werd en wordt  gevormd door mensen die vooral in het dorp Drogeham wonen.
Al vanaf de zeventiger jaren werd er samengewerkt door de “Hervormden” en de “Gereformeerden”.
In 2006 besloot het jeugdwerk van beide gemeenten als  jeugdwerk “’Faith” van start te gaan.
In 2008 is er een SOW commissie ingesteld die tot taak kreeg om te onderzoeken of er draagvlak was om  meer dingen samen te doen.
Het stimuleren tot meer samenwerking was een van de doelen voor deze commissie.
Dit had tot gevolg dat op bijna alle werkterreinen van het kerkelijk veld, samenwerking ontstond.
Die samenwerking resulteerde in 2010 tot een werkelijk samen opgaan in de nieuwe “Protestantse Gemeente Drogeham” 

M.i.v. 1 februari 2017 zijn de Protestantse Gemeente Augustinusga en de Protestantse Gemeente Drogeham een combinatie aangegaan.
Beide gemeenten blijven geheel zelfstandig opereren met dien verstande dat ze een gezamenlijk professioneel team, bestaande uit een predikant en een kerkelijk werker in dienst hebben.
De predikant benoemd voor 1 fte zal voor 80% beschikbaar zijn voor Drogeham en 20% voor Augustinusga.
De kerkelijk werker benoemd voor 0,5 fte zal voor 50% werkzaam zijn in Drogeham en 50% in Augustinusga.

De protestantse gemeente Drogeham telde per 1 juli 2018 een ledenbestand van 787 leden. Te verdelen in respectievelijk : 301 doopleden, 305 belijdende leden en 181 niet gedoopte en mee- geregistreerde leden.
Er is de laatste jaren een lichte terugloop te zien van het aantal leden, met name bij het aantal belijdende leden, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door natuurlijk verloop en verminderde aansluiting van nieuwe leden.
Onderstaande grafiek laat zien hoe naar leeftijdsopbouw het leden bestand is opgebouwd per juli 2015.


Grafiek aantal leden2. Visie/missie
 Visie
We willen in afhankelijkheid van de Here God een gastvrije, dienende, bindende en getuigende gemeente zijn, die in leer en leven de Bijbel als richtsnoer heeft.
We zien de liefde van God gestalte krijgen in het leven, lijden , sterven en opstanding van Jezus Christus. Hiervoor willen we gebruik maken van gaven en talenten die iedereen gekregen heeft, om zo richting te vinden een actief betrokken gemeente te zijn. 
Missie
Als gemeente willen we dienstbaar zijn aan de naaste ver weg en dichtbij en zien we het als onze roeping om: - het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij gemeenteleden en andere belangstellenden en hen bij te staan op weg van het geloof, om zo de onderlinge gemeenschap te bevorderen.


3. Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente, ze kent een Grote- en een Kleine kerkenraad.
De Grote Kerkenraad(GKR) wordt gevormd door de leden van het college van ouderlingen (sectie-, jongeren- en jeugdouderlingen),het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en de predikant.

Daarnaast kent de kerkenraad nog een aantal ouderenouderlingen welke wel bevestigd zijn in het ambt, maar niet gebonden zijn de kerkenraadsvergaderingen te bezoeken. 
De Kleine Kerkenraad(KKR) bestaat uit de voorzitter, de scriba, een vertegenwoordiging van het College van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters en is verantwoordelijk voor de ‘dagelijkse’ gang van zaken.
In de vergadering komen de notulen van colleges en commissies via een agendapunt aan de orde.

De Grote Kerkenraad, gekenmerkt als het algemeen bestuur, houdt zich met name bezig met beleidszaken, beroepingswerk, vaststellen van begrotingen/jaarrekeningen en verkiezing ambtsdragers.
In de vergadering komen de notulen van zowel de grote als de kleine kerkenraad aan de orde.

Onder verantwoording en taken van de kerkenraad vallen tevens het onderhouden van contacten en aansturen van de beamer commissie.
Ook de uitgave en inhoud van Toerklok en website vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

De kerkenraad stuurt, coördineert en neemt besluiten.
Alles wat een kerkenraadslid uit hoofde van zijn of haar ambt vertrouwelijk ter kennis komt, is aan geheimhouding gebonden.

In het voorjaar wordt de gemeente gelegenheid gegeven, namen schriftelijk in te leveren van personen die zij geschikt achten voor een ambt.
De grote kerkenraad stelt van hieruit een lijst samen met namen van gemeenteleden die gevraagd zullen worden voor het ambt.
De lijsten van nieuw te bevestigen ambtsdragers worden door de grote kerkenraad samengesteld en voorgelegd aan de gemeente, tot twee keer toe zullen de namen aan de gemeente bekend worden gemaakt.  
De ambtstermijn van de leden van de kerkenraad is 4 jaar.3.1 Kerkenraad en commissies 
De kerkenraad heeft verschillende commissies voor de taken die uitgevoerd moeten worden. De werkzaamheden van de commissies ZWO en Jeugd worden in de vergadering van de KKR middels notulen als vergaderpunt behandeld.
Agendapunten en of vragen worden voorafgaand de vergadering doorgegeven aan scriba.
In de Commissie Jeugd (Faith) hebben jeugdouderlingen zitting, voor de overige commissies, waaronder de orgelcommissie gaat communicatie via de scriba of daartoe aangewezen kerkenraadslid.

                        
3.2 Kerkenraad en communicatie met gemeente
In principe verloopt de communicatie met de gemeente via de gemeenteavonden.
In gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente.
Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt. Daarnaast wordt het op tenminste twee zondagen die aan de bijeenkomst voorafgaan, afgekondigd.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak zij de gemeente wil horen.
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.

Daarnaast communiceert de kerkenraad via het kerkblad “Toerklok” en de website www.pkndrogeham.nl. 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g

3.3. Kerkenraad en predikant 
Taken van de predikant:
 • De pastorale zorg in en voor de gemeente, samen met de ouderlingen en andere gemeenteleden. 
 • Het voorgaan in de erediensten.
 • De vormgeving van het jeugd-  en jongerenwerk binnen onze gemeente, samen met het college jeugd- /jongerenouderlingen en jeugdbestuur. 
 • De vorming en toerusting van de gemeente door middel van Bijbelstudie, Bijbelgespreksgroepen en Groot-huisbezoeken etc. in samenwerking met de ouderling vorming en toerusting.
 • Het geven van (belijdenis)catechese. 
De predikant geeft op eigen wijze invulling aan deze taken.
In al het werk wordt de predikant bijgestaan door de leden van de kerkenraad. 

De Organisatie de Protestantse Gemeente Drogeham beschikt over 1 full-time predikantsplaats ( 1 fte). 
  .
3.4. Kerkenraad en financiën 
De ouderling-kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. De ouderling kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.
Het college is verantwoordelijk voor:

 
 • Beheer en werving geldmiddelen
 • Optreden als werkgever
 • Onderhoud gebouwen/inventaris/e.d.
 • Begraafplaats bij Walburga-Tsjerke
 • Beheer van landerijen en regelen van de pacht
 • Nadat nieuw ingekomen leden door de wijkouderling bezocht zijn volgt in principe een brief van actie kerkbalans voor een financiële bijdrage.
 • Werving van vrijwilligers voor diverse hulpdiensten ten behoeve van het beheer van de gebouwen.
 • Jaarlijkse opstelling begroting ter voorlegging aan de GKR
 • Controle op financiële administratie van verjaardagsfonds, ZWO, jeugdwerk Faith, Pro Rege, De Fakkel e.d.
 • In overleg met diaconie het door hen opgestelde collecterooster vaststellen.
 • Kerkelijk bureau/ledenadministratie
4. Pastoraat en erediensten 

Erediensten
Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar in de eredienst.
In de eredienst willen we o.a. Christus bekendmaken, het geloof opbouwen, en God en elkaar ontmoeten ( leren-vieren-dienen ).
Tijdens de erediensten wordt in principe gezongen uit het nieuwe liedboek.
Daarnaast kan er bij de dienst uit andere bundels worden gezongen.


Een duidelijke Bijbelse prediking vormt de kern van de diensten, incidenteel leveren gemeenteleden een bijdrage aan de dienst in welke vorm dan ook.
De boodschap van het Evangelie wordt zo helder en begrijpelijk mogelijk gebracht in de lezingen, de preek en in de gebeden. 


Daarnaast is er ook ruimte voor de verschillen in geloofsbeleving, zo nu en dan zijn er diensten met een bijzonder karakter (bijv. middag- en/of avonddiensten) zoals o.a.: zang-, jeugd-, vesper-,  zendings- en nieuwjaarsdiensten zijn  
Dit kunnen diensten zijn met en voor jongeren, of in samenwerking met bijvoorbeeld bepaalde groepen gemeenteleden. Het Heilig avondmaal.
Het Heilig Avondmaal wordt zes keer per jaar gevierd.
Het betreft een open avondmaal dat om en om lopend of zittend wordt gevierd.  
Vijf maal op zondagmorgen en eenmaal ’s avonds op Witte Donderdag.
Gemeenteleden die moeilijk bij de viering in de kerk aanwezig kunnen zijn, worden in de gelegenheid gesteld thuis deel te nemen aan het avondmaal via de kerkradio/-tv. Brood en wijn worden voorafgaand aan het avondmaal door ambtsdragers bij deze gemeenteleden thuis bezorgd.

Doop.
Tijdens de erediensten waarin een predikant voorgaat kan de doop worden bediend. Vaststellen doopdiensten gaat in samenspraak tussen kerkenraad (predikant) en doopouders.
Ook wordt er indien dit nadrukkelijk gevraagd wordt mogelijkheid geboden om kinderen te laten  opdragen.


Kerk ,School en Gezinsdienst
In principe één maal per jaar is er een ‘Kerk, School en Gezinsdienst’.
Een dienst in samenwerking met Basisschool De Tarissing.
Doel: samenwerking met school en kinderen actief betrekken.


Paascyclus
In de week voor Pasen zijn er verschillende bijeenkomsten.
Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie en op Stille Zaterdag is er een avonddienst.
Doel: Bewustwording en gemeenteleden betrekken.


Kindernevendienst
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met groep 7 is er tijdens de dienst kindernevendienst.
Voor de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte, na de collecte komen ze terug. 


Tienernevendienst
De tieners gaan naar hun eigen dienst in Pro Rege, hier is een wifi netwerk aanwezig, zodat ze tijdens de dienst gebruik kunnen maken van mogelijkheden welke de multimedia bieden.

Kinderoppas
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas.
 
Koffiedrinken
Om de onderlinge ontmoeting te bevorderen is er regelmatig koffiedrinken na de dienst.
De organisatie hiervan is bij toerbeurt in handen van de sectieouderlingen of gemeenteleden.


Catechese
Het leeraspect is een belangrijk onderdeel in onze gemeente, maar staat wel onder druk.
Vanaf groep 8 van de basisschool leeftijd is er op regelmatige basis club (ontmoetingsavond) waar ook ruimte is voor een inhoudelijk leermoment.
De clubleeftijd varieert maar loopt door tot ongeveer tweede jaar MBO/HBO ( leeftijd 17/18 jaar).
Over het algemeen worden de clubavonden geleid door vrijwilligers uit de kerk die voor het inhoudelijke deel instructie ontvangen van de predikant.
De thematiek van de inhoudelijke leermomenten varieert, soms thema’s vanuit een catechisatie methode, soms thema’s op aanvraag van de leiding of jeugd of thema’s op initiatief van de predikant.
Er wordt ook geprobeerd ieder jaar wel een of meerdere clubs te betrekken bij een kerk(jeugd) dienst.
Van 17/18 jaar probeert de predikant de catechisaties op zich te nemen, momenteel zijn dit drie groepen: 18 plus, 20 plus en belijdeniscatechese.


Het jeugdbestuur doet in samenwerking met de predikant veel moeite om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren omdat we duidelijk merken dat ze steeds minder betrokken zijn bij het traditionele kerkelijke gebeuren.

Naast de reguliere catechese wordt er in samenwerking met de jongerenouderlingen ook gewerkt aan middagen voor geloofsopvoeding.
In eerste instantie gericht op de allerjongsten.
We hopen dit in de toekomst uit te kunnen breiden.


De deelnemers aan de catechese komen voornamelijk van de ledenlijst van de kerk, maar de opkomst is heel breed.
Kinderen van kerkelijk meelevende ouders alsook van kerkelijk niet meelevende ouders doen mee aan de activiteiten.
Dit geldt ook voor de oudere catechisanten en de deelnemers aan de geloofsopvoedingsmiddagen.


In de kerkenraadsvergadering vindt regelmatig terugrapportage plaats en kan, zo nodig, bijstelling en aanpassing plaatsvinden. 


Vorming en toerusting 
Naast de wekelijkse erediensten is het goed om elkaar als gemeente ook doordeweeks te ontmoeten en zo opgebouwd te worden in het geloof.
Voor de jeugd is er catechisatie en clubwerk.
Daarvoor is er een commissie vorming en toerusting.


Daarnaast kennen we de
 • Bijbelstudiegroep. Onder leiding van de predikant worden regelmatig bijbelstudie-avonden georganiseerd.
 • Doel: uitleg,  verdieping en achtergrond informatie
 • In de week van het gebed worden in samenwerking met andere plaatselijke kerkgenootschappen gebedssamenkomsten gehouden.
 • In de week voor Pasen wordt meegewerkt aan het paasproject, gemeenteleden organiseren activiteiten die de gemeente bewust maken van het lijden van Jezus en hen voorbereidt op het paasfeest.

5. Ouderlingen 

Inhoud en doelstelling 
De gemeente is het Lichaam van Christus.
Ieder lid heeft de ander nodig.
In het pastoraat dient tot uiting te komen dat we als gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorg moeten dragen voor het geestelijk welzijn van alle gemeenteleden.
Een gemeente die zich verbonden voelt door het contact met elkaar en waar het geloof wordt opgebouwd en versterkt door erediensten en andere activiteiten. 

In de toekomst wordt het ambt van ouderling meer een bestuurlijke functie waarbij een luiterend oor in de gemeente van groot belang is.

Indeling
De gemeente is opgedeeld in 3 secties en 1 ouderensectie waarin alle gemeenteleden van 77 jaar en ouder vallen en 1 jongerensectie.
Elke sectie heeft in principe een ouderling, de ouderensectie is verdeeld over 4 ouderenouderlingen die elk ongeveer 11 adressen in hun wijk hebben.
Ouderlingen onderhouden de contacten in hun sectie samen met de predikant en leggen zo nodig bezoeken af.
Tevens wordt er per sectie 1 maal per jaar een groot huisbezoek georganiseerd waarbij gemeenteleden elkaar onderling kunnen ontmoeten.


Zieken en crisispastoraat 
De predikant bezoekt met regelmaat de ernstige zieken thuis, en in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
Ook de ouderling en eventueel de betreffende contactpersoon worden hierbij ingeschakeld. In bijzonder moeilijke omstandigheden verzorgt de predikant crisispastoraat.
In sommige gevallen wordt professionele hulp geraadpleegd en worden ook ouderling en/of diaken ingeschakeld. 


Vergaderstructuur.
De grote kerkenraad  komt 6 keer per jaar bijeen, bij voorkeur op een vaste dag in de maand. De kleine kerkenraad vergadert maandelijks volgens een vooraf opgesteld rooster.
Regelmatig is er sectieoverleg waaraan sectieouderlingen, praeses en predikant deelnemen, hier worden ervaringen en( vertrouwelijke )zaken uit de wijken met de predikant besproken.
Ook de (ouderling) kerkrentmeesters kennen hun eigen bijeenkomsten.

 


6. Diaconie 

Inhoud en doelstelling 
Doel van het diaconaat: “helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanziens des persoons, door het delen van gaven, goederen , kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus .
De diakenen verlenen hoofdzakelijk hulp in eigen omgeving of elders in de wereld aan mensen die in financiële of maatschappelijke nood verkeren.
Zij zoeken en beheren hiervoor de middelen die hierbij moeten worden gebruikt Indien gemeenteleden of anderen bij de kerk aankloppen voor ( financiële of materiële ) hulp, overlegt de diaconie welke hulp het beste kan worden geboden.
De diaconie heeft vooral een doorverwijzende functie.


Het college van diakenen
In de kerkorde staat duidelijk omschreven wat de taken van het college van diakenen zijn.
Deze taken zijn onder andere: 
 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting,  de diaconale jaarrekening en het collecterooster (i.s.m. kerkrentmeesters); 
 • het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente.


Praktisch
-tijdens erediensten: hulp bij avondmaalsdiensten, inzameling van de gaven, afvaardiging rouw- en trouwdiensten., organisatie kerkradio en bloemen kerkdienst.
-diaconale activiteiten: armoede en individuele noodhulp, organiseren kerk- en ziekenvervoer.
-diaconale activiteiten in de samenleving: o.a. inzameling t.b.v. voedselbank

De samenstelling van het college 
De diaconie bestaat uit ca. 7 personen waarbij de volgende taken zijn verdeeld: 
- Voorzitter
- Penningmeester 
- Secretaris
- Afgevaardigde in de kleine kerkenraad (meestal de voorzitter)

Vergaderingen: 
-  Diaconievergaderingen, 10 keer per jaar.
Deze vergaderingen moeten in overeenstemming 
gehouden worden met de kerkenraadsvergaderingen, liefst eraan voorafgaand.
 - Kerkenraadsvergaderingen 6 keer per jaar. Afvaardiging  KKR 12 x per jaar
 - Evt. bezoeken landelijke diaconale dag. 
-  Indien nodig gehoor geven aan uitnodigingen van (thema) vergaderingen/avonden. 

7. Ouderling-kerkrentmeesters 

Inhoud en doelstelling 
Het College van Kerkrentmeesters beheert de bezittingen en behartigt de financiële  belangen van de gemeente.
Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken.
Het werk van de kerkrentmeesters staat primair ten dienste van het houden van erediensten voor zowel korte als lange termijn.


Organisatie De Protestantse Gemeente Drogeham beschikt over één fulltime predikantsplaats(1 Fte.)  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden, 3 ouderling-kerkrentmeesters en derhalve lid van de kerkenraad en 3 kerkrentmeesters met een specifieke functie.
Binnen het college is een voorzitter, een secretaris en een boekhouder.
De zittingsduur van de (ouderling-) kerkrentmeesters is vier jaar, waarna verlenging mogelijk is tot een maximale zittingsduur van 12 jaar. 


De volgende personen/teams vallen onder de verantwoordelijkheid van het college:
-Kosters 
-Beheerders gebouwen
-Beheerder begraafplaats
-Organisten
 -Predikant (alleen betreffende het arbeidscontract)

Tijdens  diensten in de Jacob-Tsjerke  en Walburga Tsjerke worden kosterswerkzaamheden uitgevoerd door een groep vrijwilligers.

Financiën 
Eén van de hoofdtaken van het college van kerkrentmeesters is het verwerven van voldoende financiële middelen voor een sluitende exploitatie. 

De inkomsten bestaan uit een aantal posten: 
-Levend geld: vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.
-Onroerende zaken: gebouwen en landerijen
-Rentebaten
-Subsidiegelden
-Diversen: grafrechten.

*Levend geld
Activiteiten om levend geld te verwerven:
 - De jaarlijkse Kerkbalans in januari
 - Collecten: Paascollecte, oudejaarscollecte, solidariteitskas, collecte kerk en gebouwenfonds. 

*Onroerende zaken 
-De baten uit onroerende goederen bestaan uit huur van de pastorie, beheerderswoningen    en landerijen. 

*Rentebaten
- De geldmiddelen worden risicomijdend ‘belegd’ in de vorm van spaarrekeningen.
Er wordt binnen genoemde kaders gestreefd naar optimale rentebaten. 


*Subsidiegelden
-Doordat de Walburga Tsjerke een rijksmonument is, worden er subsidies verstrekt voor het onderhoud.
Naast subsidies zijn er mogelijkheden voor het aanschrijven van allerlei fondsen middels rapporten met goed onderbouwde restauratieplannen.
Voor het aanschrijven van fondsen wordt gebruik gemaakt van de expertise van een externe specialist. 


*Grafrechten. 

Naast het verwerven van inkomsten is het ook de taak van college om goed op de kosten te letten.
Er wordt naar gestreefd om met een sluitende begroting te werken.

De jaarlijkse boekencontrole vindt plaats voor de  gemeenteavond in het voorjaar. 

Onroerend goed 
De volgende gebouwen zijn bij de Protestantse Gemeente Drogeham in eigendom:
-Jacob-Tsjerke
-Walburga-Tsjerke
-Verenigingsgebouwen “De Fakkel” en “Pro Rege”
-Pastorie aan de Sânnen
- De beheerderswoningen aan de Tsjerkebuorren en de Sânnen 

De toren van de Walburga-Tsjerke is een monument.
Er is een meerjaren- onderhoudsprogramma aanwezig.
Als uitvoering daarvan is in 2015 een groot (deels gesubsidieerd) onderhoud uitgevoerd.
Het onderhoud is, afgezien  van enige subsidiemogelijkheden, voor rekening van de kerkelijke gemeente.


De Jacob-Tsjerke is een gebouw met een vijftal lokalen voor vergaderingen en activiteiten .
Overige ruimtes worden verhuurd.
Het gebouw is geen monument, het onderhoud komt daardoor volledig voor rekening van onze gemeente. 


Naast bovengenoemde gebouwen heeft de gemeente nog circa 22 ha land in eigendom, liggend op diverse locaties in Drogeham en omgeving.
De landerijen zijn verpacht middels pachtcontracten met bepaalde duur( 6- en 30 jarige pachtcontracten)
Het innen van de huur van de landerijen  gebeurt in opdracht en verantwoordelijkheid van het CvK.
Het is  taak om de huurtarieven marktconform te houden.
De pacht wordt jaarlijks geïndexeerd

  
Informatieverstrekking 
De jaarbegroting wordt  in het najaar toegelicht en besproken op de grote kerkenraad.
De jaarrekening wordt op de gemeenteavond in het voorjaar toegelicht en besproken.
De totale jaarrekening is voor de vergadering voor belangstellende gemeenteleden in te zien.
Hiervoor geldt een in de kerkorde vastgestelde termijn van 2 weken.


Overleg
-Het college van kerkrentmeesters vergadert eens in de vier tot zes weken.
-Een aantal kerkrentmeesters zijn ouderling-kerkrentmeester en daarom onderdeel van de kerkenraad.
De leden nemen zoveel mogelijk deel aan de kerkenraadsvergaderingen. 

-Een van de kerkrentmeesters (eventueel roulerend) vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
-Jaarlijks is er overleg met de beheerder van de begraafplaats. 
-Een vertegenwoordiging van het college heeft jaarlijks overleg met  de beheerders van de lokalen.
Indien nodig wordt er met de kosters en/of  de organisten overlegd.. 


Begraafplaats 
De begraafplaats van Drogeham bevindt zich rondom de Walburga-Tsjerke. 

De beheerder van de begraafplaats regelt de lopende zaken zoals de uitgifte van graven,het graven van een graf,  het onderhoud en het contact met de koster/grafdelver, het plaatsen van grafstenen, het versturen van rekeningen.
Hij maakt jaarlijks een voorstel voor het aanpassen van de tarieven en legt dit voor aan het college van kerkrentmeesters. 


Het onderhoud van de begraafplaats wordt aangestuurd door de beheerder en in overleg met de beheerder en de koster van de Walburga tsjerke


Verzekeringen 
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor voldoende verzekering voor de bij haar in beheer zijnde zaken en in dienst zijnde personen en vrijwilligers.
De diverse verzekeringen zijn ondergebracht bij Donatus.
De volgende verzekeringen zijn aanwezig:

-Opstalverzekeringen
-Inboedelverzekeringen
-Ongevallenverzekering vrijwilligers 
-Aansprakelijkheidsverzekering
-Rechtsbijstandsverzekering

Veiligheid 
Om aan de steeds strenger wordende veiligheidseisen te voldoen zijn er diverse zaken in- en uitgevoerd.
In de nabije toekomst zullen echter nog een aantal zaken aandacht moeten hebben. 


Voor de kerk- en bijgebouwen en  zijn de volgende zaken geregeld: 
-Onderhoudscontracten kachels door Romke Hoeksma
-Onderhoudscontracten brandblussers 
 
8. Jeugdwerk

Inhoud en doelstelling
Het jeugdwerk, optredend onder de naam “jeugdwerk Faith en Little Faith is bedoeld voor jongeren van 0 – 23 jaar. Ze wil proberen te bereiken dat jongeren nieuwsgierig worden naar God door de Here Jezus te leren kennen.
Ze wil dat realiseren door een plezierige veilige sfeer te bieden en daarnaast op een creatieve manier kennis te laten maken met het geloof .Visie 
Wij zijn samen gemeente.
We voelen ons verbonden met elkaar en kijken naar elkaar om. Iedereen doet er toe.
Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. 


Opbouw jeugdwerk Faith
Het bestuur van het jeugdwerk bestaat uit een jeugdouderling met bijzondere opdracht, 2 jeugdouderlingen (momenteel 1 vacature) en 4 gemeenteleden.
Het bestuur kent een voorzitter, penningmeester en secretaris.
De voorzitter jeugdouderling heeft zitting in de kleine kerkenraad.

Jeugdwerk Faith is onderverdeeld in Little Faith (kindernevendienst) , clubs, kinderoppas en  tienerdiensten. Indien nodig is ook de predikant aanwezig bij vergaderingen.

Vaste werkpunten van de Jeugdraad zijn (in willekeurige volgorde):
-Het (laten) organiseren van een 7 tal jeugddiensten. 
-Het mede zorg dragen voor het goed draaien van de clubs. 
-Het zoeken naar nieuwe leiding voor die clubs.
-Het werven van geldmiddelen om activiteiten te kunnen organiseren.
-Terugkoppeling gegevens naar de kerkenraad en vice versa.
 -Contacten onderhouden met school, leiding kindernevendiensten , leiding tienerdiensten, leiding clubs en leiding kinderoppas.
 -Samen met de clubleiding verschillende activiteiten organiseren voor de jeugd: Klubstriid,     survival activiteiten, schaatsen e.d. 
 -Verantwoordelijkheid voor de financiën van het jeugdwerk. 

Huidige vormgeving jeugdwerk.
Kinderoppas 0 – 4 jarigen
Kindernevendienst 4 – 10 jarigen
Clubs 12 – 23 jarigen 
Tienerdienst 11 – 15 jarigen. 
  9. Z.W.O.

Inhoud en doelstelling 
De commissie is belast met het uitvoeren van de zendings- en evangelisatieopdracht binnen onze gemeente, landelijk en wereldwijd.
Als afgesplitst onderdeel van de diaconie deelt deze commissie dezelfde visie als de diaconie, namelijk het “dienen van elkaar”met name het dienen van de verre naaste.
De diaken met speciale taak zal gezamenlijk met de zendingscommissie dit deel van het kerkenwerk uitvoeren.


Huidige vormgeving:
In deze commissie hebben 11 leden zitting. Een voorzitter, secretaris, penningmeester, kr. lid en 7 gemeenteleden. 
terug
 
 

Inloggen


Dienst in de Jacob-Tsjerke
datum en tijdstip 17-01-2021 om 09:30
meer details

DE MUZIKALE FRUITMAND
datum en tijdstip 18-01-2021 om 17:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.